ДЗЗД „Овцевъдство без антибиотици“

  

Използване на пробиотици като алтернатива на антимикробни вещества за ограничаване на кръстосаната резистентност, въглеродните емисии и балансирано хранене на овце в зависимост от качество и количество на пашата

ДЗЗД „Овцевъдство без антибиотици“

Проект по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ BG06RDNP001-16.003

№ на Проекта: BG06RDNP001-16.003-0018

Наименование на проекта: Използване на пробиотици като алтернатива на антимикробни вещества за ограничаване на кръстосаната резистентност, въглеродните емисии и балансирано хранене на овце в зависимост от качество и количество на пашата.

Към началото