За нас

Земеделски институт – Стара Загора е разположен в Централна Южна България, на 8км югоизточно от Стара Загора. Началото си води от Депото за добитък край Стара Загора, създадено през 1898г. Наследник е на първия институт по животновъдство, създаден с указ на цар Борис ІІІ от 16.02.1942г. Смело можем да твърдим, че тук е поставено началото на животновъдната наука в България. 

В своята вековна история Институтът и неговите сътрудници имат значителни научни и обществени приноси в областта на породообразуването и поддържането на генетичната структура в областта на говедовъдството, овцевъдството и птицевъдството. Резултат от дейността и усилията на научния колектив в ЗИ е създаването и усъвършенстването на Българското кафяво, Черношарено говедо, Тракийската тънкорунна и Синтетична млечна породи овце, за които Институтът е собственик на сертификати.

Научен колектив от Земеделски институт разработи и внедри още през 1990г. система за оценка генетичната стойност на кравите и биците от националната популация по продуктивните и линейно-описателни признаци, съобразно методичните постижения в страните с развито говедовъдство. Благодарение на това получените развъдни оценки у нас са съпоставими с тези от страните с развито животновъдство. От 1996г. България е член на INTERBULL и ICAR със значителен принос на научните сътрудници от Института. Земеделски институт е обособен като резерват за съхранение и подобряване на българските говеда, овце, зайци и птици, като целта е чрез прилагането на съвременни методи на селекция да бъде генериран нов потенциал за ефективно генетично структуриране на популациите.

В Института се съхраняват стада от породите говеда – Българско кафяво, Българско черношарено и Симентал, както и от породите овце – Ил дьо франс,  Шароле, Тракийска тънкорунна и Местна старозагорска. Основната дейност на Института е съхраняване на генофонда на породи говеда, овце и птици. През тежките години на преходния период единствен в страната запази своите стада от говеда, овце и птици. Независимо от трудностите колективът съхрани и поддържа единственото до 2003г. месодайно стадо в България от породата Ил дьо франс.  През 2003г. за първи път у нас бяха внесени животни от породата Мутон Шароле от Франция.

В Земеделски институт  през 2002г се постави началото на промишленото отглеждане на зайци бройлерен тип с вноса от Италия на 600 майко от породите Бял новозеландски и Калифорнийски. В процес на създаване са изходни линии кокошки от трите продуктивни направления – яйценосно, бройлерно и общоползвателно, както и изходни линии за получаване на бройлерни пуйчета.

Отглежданите в Земеделски институт елитни животни говеда, овце, птици и зайци послужиха за създаването на стотици частни стопанства на територията на цялата страна.  Само тук фермерите могат да  получат необходимата им помощ по отношение проектирането, строителството и реконструкцията на  наличния сграден фонд. Земеделски институт разработва научни проекти за производство на качествена продукция от животновъдството, съобразно изискванията на ЕС и за подпомагане на селскостопанските производители в областта на говедовъдството, овцевъдството, птицевъдството и поливното земеделие.

Към началото