Ръководство

Директор

Професор, Д-р Стайка Лалева

Зам. Директор

Професор, Д-р  Магдалена Облакова

Научен секретар

Професор, Д-р Петя Славова

Обща администрация           

Научни  отдели

Научно  обслужвнане

Лабораторен  комплекс

Научноекспериментална база

Човешки ресурси  ФСО

Развъждане и технолотии в говедовъдството  

Развъждане и технолотии в овцевъдството

Развъждане и технолотии в птицевъдтвото и зайцевъдтвото

Курс на обучение по професия „Фермер“     

Курс за обучение на пробовземачи на сурово мляко за целите на самоконтрол съгласно Наредба №2/23.02.2017 г. по част от професията „Фермер“

Обучение на студенти по проект „Студентски практики” 

Курсове за придобиване на квалификация „Окачествител на яйца за консумация

Анализи на мляко

Анализи на  месо и яйца

Анализи на фураж 

Анализи на почва

Говедовъдна ферма

Овцевъдна ферма

Птицевъдна ферма

Зайцевъдна ферма

Млечен цех

Фуражен цех

Към началото