PlayPause
Slider

Конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка)

10.08.2020 г. Селскостопанска академия - София Обявява конкурс за:

Прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2020/2022 г. в Земеделски институт – Стара Загора, професионално направление 6.3. Животновъдство по акредитираната докторска програма „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването” – 1 редовна и 1 задочна.

Обявата е публикувана в Държавен вестник, бр.69 от 04.08.2020 г. Необходими документи: Заявление; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението – нотариално заверено копие; Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Документите се подават в ЦУ на ССА - София, ул. «Суходолска» 30, стая №102, от 9,30 до 16,30 ч.

Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването на обявата в “Държавен вестник”. Такса за кандидатстване - 30 лв. Телефони за контакти: ССА – София: 028127560; 028127580 ЗИ – Стара Загора: 042606991

Конкурси за академична длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“

Земеделски институт – Стара Загора към Селскостопанска академия - София Обявява конкурси за академична длъжност „главен асистент“ в професионално направление 6.3. Животновъдство, по научна специалност „Овцевъдство и козевъдство”- двама, за нуждите на Земеделски институт-Стара Загора.

Документите се подават в ЦУ на ССА - София, ул. «Суходолска» 30 от 9,30 до 16,30 ч.

Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването на обявата в “Държавен вестник”. Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 73 от 18.08.2020г.

Телефони за контакти: ССА – София: 028127560; 028127580 ЗИ – Стара Загора: 042606991

Scroll to top