Проекти

ДЗЗД „Овцевъдство без  антибиотици“; № на Проекта: BG06RDNP001-16.003-0018

Земеделски институт – Стара Загора е спечелил Проект по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ BG06RDNP001-16.003

Наименование на проекта: Използване на пробиотици като алтернатива на антимикробни вещества за ограничаване на кръстосаната резистентност, въглеродните емисии и балансирано хранене на овце в зависимост от качество и количество на пашата.

Оперативна група „Насекомо” изпълнява  Проект: BG06RDNP001-16.001-0010

„Насекомо. Въвеждане на високоиновативни технологии при хранене на бройлери и кокошки – носачки за подобряване на тяхното здраве и качествени показатели на техните продукти” по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г

Ефекти на някои съвременни биотехнологични средства върху продуктивността и здравния статус на селскостопанските животни и подобряване качеството на произведената продукция

Възможности за намаляване на  отделените  емисии на парникови  газове /СН4 и СО2/ от преживни животни при различни производствени  системи

Възможности за намаляване на  отделените  емисии на парникови  газове  /СН4 и СО2/ от преживни животни при различни производствени  системи 2

Генетична изменчивост на интродуцираните месодайни породи овце, развъждани в България

Нови фенотипи – биологични и икономически фактори за тяхното въвеждане в селекцията на млечни крави и биволи

Влияние на схемите на торене върху растежа, развитието и продуктивните възможности на някои соргосуданкови хибриди за зелена маса при климатичните условия на Централна Южна България

Проблеми на поведението и стреса при овце и птици: Влияние на нивото на емоционална реактивност върху поведението, благополучието (welfare) и продуктивността
Към началото