Обяви, Профил на купувача

ОБЯВА

Земеделски институт /ЗИ/ Стара Загора  обявява   търг с тайно наддаване  за  отдаване под наем  за срок от 5/пет/ години,считано от датата на подписване на договора , недвижим имот-частна държавна собственост,Склад и навес-РЗП -438 кв.м.,1 ет.,сглобяема стоманенобетонна конструкция ,с прилежащата за ползването му площ,находящи  се в с.Стрелец, общ.Стара Загора  при следните условия:

  1. Описание на имота: Склад и навес-РЗП -438 кв.м.,1 ет.,сглобяема стоманенобетонна конструкция ,с прилежащата за ползването му площ.
  2. Начална тръжна цена: 438 лева без ДДС. ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена при спазване разпоредбите на ЗДДС. Участниците не могат да предлагат цена по-ниска от определената начална тръжна цена.  
  3. Изискванията към кандидатите са описани в тръжната документация за участие в търга, като същата се предоставя безплатно и до нея се осигурява достъп по електронен път чрез интернет страницата на Земеделски институт Стара Загора – szinstitute.bg.
  4. Офертите за участие в търга се приемат до  04.2024г.,/ понеделник/  16:00 часа /включително/ в деловодството на ЗИ, находящо се в   административната сграда на Института, на адрес: гр. Стара Загора, Радневско шосе.
  5. Търгът ще се проведе на04.2024 г./ вторник/ , 13.00 часа, в   административната сграда на ЗИ , находяща се в Стара Загора, Радневско шосе.
  6. За участие в търга се заплаща депозит, под формата на парична сума, в размер на 10 лева, по следната банкова сметка на ЗИ: IBAN BG 49UNCR76303100116448; BIC: UNCRBGSF  За внесения депозит не се дължи лихва.  
  7. Когато няма депозиранo заявление за участие или депозираното такова не отговаря на условията на търга, търгът  не се провежда. В този случай ще бъде проведен последващ  търг .   
Към началото